fredag 18. mai 2012

Standard English and Non-Standard English

      I faget internasjonal engelsk må elevene kunne:
  • gi eksempler på andre varianter av engelsk enn dem som brukes i det angloamerikanske kjerneområdet, og reflektere over deres særpreg
  • Gjøre rede for grunnleggende trekk ved engelsk språkbruk og språkstruktur
         På eksamen får elevene ofte spørsmål der de må sammenligne standardengelsk med bruk av andre varianter av engelsk. Det forutsetter at elevene har god innsikt i engelsk språkstruktur. For å øke elevenes forståelse av grammatisk terminologi jobbet elevene først med en oppgave hvor de måtte gi fem eksempler på ordklasser og begrep som substantiv, question tags osv.
         Etter at jeg hadde forsikret meg om at elevene forstod disse begrepene, gikk vi gjennom forskjellige varianter av engelsk som finnes bl.a. gjennom en power point presentasjon og noen lydfiler. Etter det fikk de et dokument hos meg der det står hvordan de skal ordlegge seg når de får en oppgave der de må kommentere hva er det som kjennetegner en setning som er skrevet på ikke standardengelsk.
      Her, var det viktig å presisere at det ikke finnes noe "riktig" eller "ikke riktig" variant av engelsk, og at de må bruke begrepet "standard" og "ikke standard."
Klikk her for å laste ned undervisningsopplegget.

Pupils taking the programme subject, "International English," have to be able to:
  • give examples of other varieties of English than those that are used in the Anglo-American core area, and reflect on their distinctive characte
  • give an account of fundamental features of English usage and linguistic structure
          During exams, students are often asked to compare the use of standard english with other non-standard ones. In order to do that, the students need to be able to describe the fundamental features of linguistic structure in English. To work with these two aims, I asked the pupils to give five examples each of different word classes and grammatical terms like nouns, question tags etc.
            Once that was established, we worked with different varieties of English through a power point and audio files. Then, the students got a document from me which should help them use the correct grammatical terms when they discuss how a certain sentence written in non-standard English differs from standard English. I made sure that the pupls would know that there is no "right" or "wrong" variety of English, and they need to use the terms "standard" and "non standard use."
Click here to downlaod the assignment

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar